Er beweegt wat aan de stroom


 

Haast en spoed stroomt zelden goed.

 

Er komt blijkbaar schot in de zaak voor de afnemers die vanaf 1 januari 2003 vrij hun leverancier mogen kiezen. Ter herinnering : afnemers met een vermogen van meer dan 56 kVA en dus in ieder geval alle hoogspanningsafnemers, komen op die datum vrij.

Op 5 september 2002 werden door de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) de Vlaamse distributienetbeheerders aangeduid. Zes kandidaat-netbeheerders, met name het Autonoom Gemeentebedrijf Elektriciteitsnet Merksplas (AGEM), de cvba Interelectra, de cvba Intercomunale voor Energie (IVEG), de cvba Provinciale Brabantse Energiemaatschappij (PBE), de cvba Vlaamse Energie- en Teledistributiemaatschappij (VEM), de cv West-Vlaamsche Elektriciteitsmaatschappij (WVEM) kregen op die dag een aanwijzing voor een periode van 12 jaar zoals door de wet voorzien.

Acht andere worden slechts voorlopig aangeduid en dit op voorwaarde dat zij uiterlijk op 5 september 2003 voldoen aan de wettelijke vereisten van onafhankelijkheid ten opzichte van de leveranciers. Deze laatste zijn : het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, de cv INTERGEM, de Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (GASELWEST), de Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen (IMEA), de Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO), de Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse (IVEKA), de intercommunale SIBELGAS, de Intercommunale IVERLEK, en de nv Elia System Operator (ESO).

Behoudens het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen zijn deze laatste nog steeds gereliŽerd met de N.V. Electrabel. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen heeft haar netactiviteit eveneens nog niet volledig onafhankelijk gemaakt.

Verder ontbreken in dit lijstje : de gemeentelijke regie Essen (die op 1 januari 2003 zal overgaan in IVEG), de Gemeentelijke Elektriciteitsdienst Izegem en Intermosane (die de gemeente Voeren bedient). Voor deze laatste twee kandidaten is het dossier nog lopend.

Op 17 september 2002 verscheen dan eindelijk in het staatsblad de benoeming van de nv Elia System Operator (ESO) als nationale transmissienetbeheerder. In hoeverre de federale regering, blijkbaar in tegenstelling tot de VREG, oordeelt dat de nv ESO voldoende onafhankelijk is van de leveranciers Electrabel en SPE, is niet meteen duidelijk. Feit is dat het niet voldoen aan de eis van onafhankelijkheid heel lang heeft gewogen op de beslissing van de federale regering.

Dat de federale regering toch nog niet helemaal gerust is, moge blijken uit het feit dat in het besluit de voorwaarde wordt gesteld dat ESO de conventie zou naleven die pas op 13 september 2002 werd ondertekend tussen met name ESO, de Belgische Staat, de N.V. Electrabel, de N.V. SPE en de CVBA CPTE op straffe waarvan de niet naleving als een grove tekortkoming zal worden beschouwd. Elia System Operator kan nu haar tarieven ter goedkeuring voorleggen aan de CREG, zodat deze in het najaar officieel kunnen worden bekrachtigd.

De laatste dagen zijn ook een aantal leveranciers in actie geschoten : Nuon en Luminus startten in navolging van Electrabel die dit reeds eerder had gedaan, een grote publiciteitscampagne in de geschreven en gesproken pers, onmiddellijk gevolgd door een nieuwe campagne van Electrabel, die het tijdens de vakantieperiode even rustiger had gehouden.

Ook op het terrein worden de messen geslepen : potentiŽle op 1 januari 2003 vrijkomende klanten krijgen nu langs diverse zijden contracten aangeboden. Deze contracten ogen aanlokkelijk, maar zijn het daarom nog niet. Inderdaad, men kan alleen vergelijken met het vroegere 'gereguleerde' systeem. Iedere vergelijking tussen een gemonopoliseerd versus concurrentieel systeem kan niet anders dan ten voordele van de vrije concurrentie uitvallen, ook wanneer het aanbod uitgaat van de vroegere monopoliehouder, of correcter : van een partner van de vroegere monopoliehouder.

Doordat de netbeheerders nu pas werkelijk gekend zijn, hun definitieve prijzen nog moeten worden gepubliceerd en de concurrenten bovendien de strategie van hun tegenstrevers nog moeten aftasten, kunnen op dit ogenblik nog geen stabiele voorstellen worden gedaan, tenzij ze een veiligheidsmarge inbouwen ten voordele van de leverancier. Het voorbeeld van Nuon, dat voordelige contracten aanbood aan de leden van de sectorfederatie Agoria en dat prompt werd gevolgd door een initiatief van Electrabel, ligt nog vers in het geheugen. Het is dus zaak goed op te letten en zeker geen contracten van meerder jaren te ondertekenen. Een contract van een jaar is echt geen slechte keuze.

U hoeft trouwens Łberhaupt nog geen contract te ondertekenen tegen 1 januari. In tegenstelling tot wat sommigen beweren, MOET U GEEN keuze maken op het ogenblik dat u vrij komt, maar MAG U een keuze maken (zie "veel gestelde vragen" op de website van de VREG (www.vreg.be/faq.htm). Heeft u op 1 januari 2003 geen contract met een nieuwe leverancier (uw huidige leverancier-intercommunale mag u geen elektriciteit meer leveren op het ogenblik dat u 'vrije' klant wordt), dan wordt u wel automatisch overgedragen aan een leverancier-vergunninghouder naar de keuze van uw intercommunale, maar deze overdracht is niet definitief. U kan daarna nog altijd overstappen naar een leverancier-vergunninghouder van uw keuze. U had immers meestal geen contract met uw intercommunale, alleen ergens een document met "algemene leveringsvoorwaarden", die na de overdracht gewoon kunnen voortlopen. U zal in dit geval wellicht niet onmiddellijk van de nieuw aangeboden voorwaarden kunnen profiteren, maar u heeft wel rustig de kans om de echte concurrentieslag af te wachten.

Zelfs indien u een contract heeft met uw huidige intercommunale, gaat de VREG ervan uit dat deze door uw overdracht naar een leverancier van hun keuze (niet de uwe), komt te vervallen (zie www.vreg.be/documenten/mededeling.300802.pdf ).

Het belangrijkste volgens de VREG is dat de opzegtermijn niet meer mag bedragen dan ťťn maand. Intussen belet natuurlijk niets dat de betreffende leverancier-vergunninghouder de hem toegewezen klanten contracten aanbiedt met andere voorwaarden dan de bovenvermelde algemene leveringsvoorwaarden, maar dan bent u natuurlijk wel contractueel verbonden voor de termijn die u onderschrijft.

Conclusie : u heeft nog al de tijd.

Tip : schrijf u in op het forum van de VREG. Dit forum is een plaats op de vreg-website waar u uw naam, adres, contactgegevens, globaal verbruik en uw aantal leveringspunten kunt achterlaten. De geÔnteresseerde leveranciers kunnen dit forum consulteren en u desgevallend contacteren voor een aanbieding. Het forum vindt u op www.vreg.be/forum.htm.

Toemaatje :

Ook stroomtarieven.be wenst een nieuw initiatief te lanceren : binnenkort zal het mogelijk zijn vergelijkende aanbiedingen te krijgen van de leveranciers die met stroomtarieven.be een overeenkomst hebben gesloten en waarbij u volledig anoniem een prijsaanvraag kan indienen op basis van een vereenvoudigd afnameprofiel.

Stroomtarieven.be zorgt voor de communicatie tussen u en de aangesloten leveranciers. Uw naam en adresgegevens komen, in tegenstelling tot het forum bij de VREG, daarbij niet publiekelijk op de website terecht. Ook bij de geconsulteerde leverancier blijft u anoniem zolang u dat zelf wenst. Na vergelijking van de reacties kan u zich dan zonder onze tussenkomst kenbaar maken aan de leverancier(s) van uw keuze om verder te onderhandelen of om meer gedetailleerde informatie te bekomen.

Zie voorbeeld offerte-aanvraag (nog niet operationeel !)


Wanneer u op de hoogte wenst te blijven van nieuwe wendingen op het gebied van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt of van de tariefstructuren, klik dan hier om onze elektronische nieuwsbrief te ontvangen.

| Top | Archief overzicht | Terug | Home |